خدمات الکترونیک و غیرالکترونیک شهرداری

عنوان خدمت

نحوه ارائه خدمت

عنوان زیرخدمت شهرداری

شناسه زیرخدمت

واحد سازمانی متولی در شهرداری

شماره تماس مسئول خدمت

اجرای طرح‌های مشارکتی توسعه شهری

 غیر الکترونیک

اجرای طرح‌های مشارکتی توسعه شهری  

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084786&&OrgId=5001080000

 

15022665000

امور مالی وقراردادها

محمدصادق حکیمی(مسئول امور مالی
تلفن مستقيم :0383422214 ـ داخلی 117

احداث فضاهای عمومی در سطح شهر

غیر الکترونیک

احداث فضاهای عمومی در سطح شهر

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084754&&OrgId=5001080000

17012657100

دایره فنی و عمران

بابک کیانی(مسئول دایره فنی و عمران)
 تلفن مستقيم 03834222114 ـ داخلی 224

ارائه فیلم دوربین‌های شهری به شهروندان

الکترونیک

ارائه فیلم دوربین‌های شهری به شهروندان

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084726&&OrgId=5001080000

12012647101

سازمان حمل و نقل همگانی و شهری

وحید صمدپور (مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی و شهری) : 03834222066 داخلی 101

  • پاسخگويي و رسيدگي به شكايات شهروندان در حوزه خدمات شهرداری

الکترونیک /   غیر الکترونیک

پاسخگويي و رسيدگي به شكايات شهروندان در حوزه خدمات شهرداری

http://137.borujen.ir/
https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085562&&OrgId=5001080000


 

10012643000

اداره خدمات شهری

مختار سلطانی معاون خدمات شهری و شماره تماس 03834222114 داخلی 223

پیشگیری و رفع تخلفات شهری

الکترونیک

پیشگیری و رفع تخلفات شهری

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084775&&OrgId=5001080000

 

10012661000

اداره شهرسازی و معماری شهرداری

عباس باصیری(رئيس اداره شهرسازی و معماری) : تلفن تماس: 03834222114 داخلی 113

تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري

الکترونیک

تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084721&&OrgId=5001080000​

10012644000

اداره شهرسازی و معماری شهرداری

عباس باصیری(رئيس اداره شهرسازی و معماری) : تلفن تماس: 03834222114 داخلی 113

جمع­ آوری حیوانات موذی شهر

غیر الکترونیک

جمع­ آوری حیوانات موذی شهر

 

12062663000

اداره خدمات شهری 

علیمحمد یعقوبی (مسئول خدمات شهری)
تلفن مستقيم 03834222114 ـ داخلی 220

حمایت از پایان‌نامه‌ها، طرح‌ها و ایده ها در زمینه مدیریت شهری

الکترونیک

حمایت از پایان‌نامه‌ها، طرح‌ها و ایده ها در زمینه مدیریت شهری

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084787&&OrgId=5001080000

10052666000

امور اداری و توسعه سرمایه انسانی

سیدحسین قریشی (معاون امور اداری و توسعه سرمایه انسانی) ، تلفن تماس 03834222114 داخلی 121

 شناسایی و جانمایی مشاغل مزاحم شهري

الکترونیک

 شناسایی و جانمایی مشاغل مزاحم شهري

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084722&&OrgId=5001080000

12062645100

معاونت عمران و شهرسازی

محسن کرمی(معاون عمران و شهرسازی)
03834222114 داخلی 110

صدور پروانه بهره برداری ناوگان حمل و نقل بار و مسافر در شهر

الکترونیک/ غیرالکترونیک

صدور پروانه بهره برداری ناوگان حمل و نقل بار و مسافر در شهر

http://sazman.borujen.ir/

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084737&&OrgId=5001080000

13052648106

سازمان حمل و نقل همگانی و شهری

وحید صمدپور (مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی و شهری) : 03834222066 داخلی 101

صدور گواهی احداث بنا

الکترونیک

صدور گواهی احداث بنا

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084751&&OrgId=5001080000

https://esup.borujen.ir/desk.html
 

13042652103

اداره شهرسازی و معماری شهرداری

عباس باصیری(رئيس اداره شهرسازی و معماری) : تلفن تماس: 03834222114 داخلی 113

صدور گواهی عدم خلافی ساختمان

الکترونیک

صدور گواهی عدم خلافی ساختمان

https://esup.borujen.ir/desk.html

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084750&&OrgId=5001080000

13042652102

اداره شهرسازی و معماری شهرداری

عباس باصیری(رئيس اداره شهرسازی و معماری) : تلفن تماس: 03834222114 داخلی 113

صدور مجوز تغییر کاربری املاک شهری

غیر الکترونیک

صدور مجوز تغییر کاربری املاک شهری

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085563&&OrgId=5001080000

13042654000

معاونت عمران و شهرسازی  شهرداری

محسن کرمی (معاون عمران و شهرسازی) ، شماره تماس 03834222114 داخلی 110

صدور مجوز تفکیک و تجمیع املاک شهری

غیر الکترونیک

صدور مجوز تفکیک و تجمیع املاک شهری

13042655000

اداره شهرسازی و معماری شهرداری

عباس باصیری(رئيس اداره شهرسازی و معماری) : تلفن تماس: 03834222114 داخلی 113

صدور مجوز نصب آنتن هاي اپراتورهاي تلفن همراه

غیر الکترونیک

صدور مجوز نصب آنتن هاي اپراتورهاي تلفن همراه

 

13062646000

دایره فنی و عمران

بابک کیانی(مسئول دایره فنی و عمران)
 تلفن مستقيم 03834222114 ـ داخلی 224

مجوز قطع درختان سبز شهر

غیر الکترونیک

مجوز قطع درختان سبز شهر

14062657105

اداره فضای سبز شهری

مهدیه شبانیان (رئیس اداره فضای سبز شهری) ، تلفن تماس 03834222114 داخلی 217

مرمت و بازسازی بافت فرسوده و فضاهای عمومی در سطح شهر

غیر الکترونیک

مرمت و بازسازی بافت فرسوده و فضاهای عمومی در سطح شهر

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084755&&OrgId=5001080000

17022657101

دایره فنی و عمران

بابک کیانی(مسئول دایره فنی و عمران)
 تلفن مستقيم 03834222114 ـ داخلی 224

نظارت بر اجراي ضوابط ايمني آتش نشاني

اکترونیک / غیرالکترونیک

نظارت بر اجراي ضوابط ايمني آتش نشاني

 

12022659104

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

میثم باباخانیان (سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی)، شماره تماس 03834236113 داخلی 1

نظارت بر ساخت و ساز شهری

غیرالکترونیک

نظارت بر ساخت و ساز شهری

13042653000

اداره  شهرسازی و معماری شهرداری

عباس باصیری(رئيس اداره شهرسازی و معماری) : تلفن تماس: 03834222114 داخلی 113

نوسازي ناوگان حمل و نقل شهری

 الکترونیک / غیرالکترونیک

نوسازي ناوگان حمل و نقل شهری

http://sazman.borujen.ir/

 

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918084736&&OrgId=5001080000

 

13052648105

سازمان حمل و نقل همگانی و شهری

وحید صمدپور (مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی و شهری) : 03834222066 داخلی 101

-